Radsoft
 About | Buy | News | Products | Rants | Search | Security
Home » Rants

Öppet Brev till Riksåklagare Anders Perklev

Translation by Joakim Ramstedt. Send to the address below. Click here for the English version.


Get It

Try It

Öppet Brev till Riksåklagare Anders Perklev

Anders Perklev
Riksåklagaren
Östermalmsgsatan 87C
Box 5553
114 85 Stockholm Sverige

Genom e-post: anders.perklev@aklagare.se

ÖPPET BREV TILL ANDERS PERKLEV, Riksåklagaren, SVERIGE

Bäste Anders Perklev,

Utlämning av Julian Assange till Sverige enligt den europeiska arresteringsordern är för närvarande under behandling i Storbritanniens Högsta domstol. Det som skall avgöras är om man skall höra hans överklagande med motiveringen att den inte har utfärdats av en laga rättslig myndighet. Mr Assanges fall har orsakat internationell uppmärksamhet och många europeiska medborgare undrar därför vilka rättssäkerhetsgarantier och skydd som finns i EAW systemet för personer som står inför polisutredningen i Europa. Mot bakgrund av detta, skulle ni möjligen kunna förklara för både svenska och icke svenska medborgare de aspekter av det svenska rättsliga förfarande för vilket du som Riksåklagaren har det övergripande ansvaret?

Den 6 december 2011 gjorde den svenska Åklagarmyndigheten ett uttalande och påpekade att Sverige beslutat att göra alla offentliga åklagare till så kallat 'rättsliga myndigheter' för att därmed kunna utfärda europeiska arresteringsordrar enligt ramdirektivet. Detta förutsågs inte av de brittiska parlamentarikerna vid utarbetandet av den brittiska utlämningslagen 2003 (Hansard). En lag som starkt betonade att sådana arresteringsordrar bara bör kunna ges av en domstol. Får jag fråga varför du kände det nödvändigt att göra ovannämnda uttalande sagda datum?

Mr Assanges namn läcktes till pressen, till synes av Stockholms åklagarmyndighet, vilket är olagligt enligt Sveriges lagar. Skulle du kunna beskriva - för en internationell publik - vilka åtgärder som vidtogs för att undersöka detta och en sammanfattning av resultaten. Har de ansvariga identifierats och hur har detta i så fall hanterats?

Har du någon statistik eller uppskattning över hur ofta en svensk åklagare utser sig själv som förundersökningsledare i ett ärende? På den svenska åklagarmyndighetens engelska hemsida står det: 'När det gäller mindre allvarliga brott fortsätter polisen att leda förundersökningen'. Den allvarligaste anklagelsen mot Julian Assange beskrivs på åklagarmyndighetens egen webbplats som 'ett mindre allvarligt brott'. Det är därför svårt att förstå varför Marianne Ny var inblandad i fallet som utredningschef i detta skede.

Konventionen om 'Mutual Legal Assistance' från 2000 används väl fortfarande vanligen för att förhöra medborgare i andra länder? Marianne Ny uppgav dock att brittisk och svensk lag hindrade henne från att förhöra Julian Assange i London, vilket därmed var osant. Hennes uttalande togs senare tillbaks. Vilka disciplinära åtgärder är tillgängliga för dig som riksåklagare när en högt uppsatt åklagare vilseleder allmänheten på detta sätt?

Kan du beskriva - om så bara i allmänna termer - på vilka grunder detta fall öppnades på nytt den 1 september 2010 efter Eva Finné, en högt uppsatt åklagare som utsetts av dig att granska ärendet, annullerade den ursprungliga arresteringsordern?

'Jag anser att det inte finns anledning att misstänka att han har begått våldtäkt. Detta gör att det nu endast återstår ett fall av sexuellt ofredande att undersöka.'
 - Chefsåklagare Eva Finné

När man studerar det läckta polisprotokollet på Internet - som miljontals människor över hela Europa har gjort - verkar det endast finnas ett nytt bevis som kan ha uppstått mellan Eva Finnés beslut den 25 augusti 2010 och återupptagandet av förundersökningen: en trasig använd kondom. Emellertid framgår det av den rättsmedicinska analysen från den 25 oktober 2010, vilken ingår i åtalsprotokollet, att detta bevis inte styrker något brott. Några anklagelser relaterade till detta objekt är inte heller nämnda i den europeiska arresteringsordern som utfärdades av Marianne Ny den 18 november 2010. För att tala klarspråk kunde nämligen ingen DNA varken från målsägare eller misstänkt hittas på denna kondom.

http://rixstep.com/2/20110619,00.shtml
http://rixstep.com/2/1/20110622,00.shtml
http://rixstep.com/1/20111126,01.shtml

Detta förefaller inte uppfylla Åklagarmyndighetens krav på objektivitet. På din myndighets hemsida kan man läsa: 'Teknisk bevisning måste naturligtvis tas upp och utredas på ett korrekt och säkert sätt. Åklagaren måste också vara objektiv när han eller hon inleder ett åtal. Under rättegången är det visserligen åklagarens uppgift att bevisa att ett brott har begåtts, men åklagaren är även skyldig att ta vederbörlig hänsyn till något som skulle kunna förändra situationen när det gäller bevisning'.

Återigen, vänligen förklara - för den svenska och internationella allmänheten - om detta är ett disciplinärende och i så fall vilka disciplinära åtgärder finns tillgängliga för dig som riksåklagare?

Särskilt bekymmersamt är att konventionen om 'Mutual Legal Assistance' inte har använts i detta fall. Enligt den svenska rättegångsbalken 'bör utredningen bedrivas så att ingen person i onödan utsätts för misstanke eller för onödiga kostnader eller besvär' (kapitel 23, paragraf 4) och det råder ingen tvekan om att en stor del av både svenska och brittiska skattebetalares pengar har gått till spillo i dividerandet om denna utlämning i domstol, när mycket enklare metoder skulle kunna ha använts för att förhöra Julian Assange. Kan du förklara de mekanismer genom vilka England ersätts för sina kostnader när dom representerar den svenska åklagarmyndigheten i de brittiska domstolarna? Likaså vilka vägar står öppna för Mr Assange att söka ersättning för sina stora personliga rättegångskostnader, i sin kamp mot detta missbruk av den europeiska arresteringsorder processen?

Med vänlig hälsning

[Namn] [Storbritannien / svenska / australisk medborgare / Medborgare av _______]

I was an ordinary person when I got involved in this campaign but people have to realise that this case is pivotal for democracy in this country, and around the world, because we all share the Internet. The technology of the Internet has brought free information to the people of the world. We now have a voice - we don't have to go through the mainstream media - and we can talk to each other across borders, across ages and occupations, and we can share information for the benefit of the planet. This is a very important issue, not just for me personally because Julian is my son, but for the future of democracy.
 - Christine Assange

About | Buy | News | Products | Rants | Search | Security
Copyright © Radsoft. All rights reserved.